Deelnemersbijeenkomst 26 nov 2018

Besloten deelnemersbijeenkomst 26 november 2018

Munnekezijl 26 november 2018

Opening door Tineke de Vries Bestuurswissel

De Heer Wridzer Bakker verlaat het bestuur van The Potato Valley (TPV) en wordt heel hartelijk bedankt voor zijn inzet en toewijding. Bakker wordt opgevolgd door Aaltje Rispens. Aaltje is bestuursvoorzitter SPNA.

Jaaroverzicht 2018

De voorzitter licht de sheets “Jaaroverzicht 2018”  en “vier kernkwaliteiten ” uit het kwaliteitsbeeld wat wordt ontwikkeld door de Agroagenda NNed, toe. 

Afgelopen zomer is een groep buitenlandse landbouwjournalisten ontvangen en rondgeleid. Daarbij zijn HZPC in Metslawier en pootgoedteler Van Der Bos in Holwerd bezocht. Veel landen bleken ook problemen met droogte en verzilting hebben.

Hiske Galema, directeur TPV, is naar de week van de regio in Brussel geweest. Daar is TPV en de pootgoedteelt onder aandacht gebracht.

In het Farmerscafé in Oldehove (okt 18) hield Aaldrik Venhuizen een zeer verhelderende lezing over verzilting en bodemstructuur. Hier waren veel jonge boeren aanwezig. Het Farmerscafé krijgt in 2019 een vervolg.

TPV zoekt een ambassadeur(s) om de deuren in Den Haag te openen en toegang te krijgen tot de landelijke politiek.

Plannen en ambities 2019

Minister Schouten komt in 2019 naar onze Potato Valley. Doel van het bezoek is het belang van de pootaardappelteelt en TPV onder de aandacht te brengen. Sheet plannen en ambities 2019

Financieel overzicht van heden en toekomst besproken. Er is een financieel overschot nodig om de lagere inkomsten van de provincies te compenseren. De opgave is de bijdrage van de provincies in vier jaar af te bouwen. Met bijdragen uit de sector moet de afbouw gecompenseerd worden.  Waarschijnlijk lukt dit niet helemaal in vier jaar. Dit is bij de provincies aangekaart. Daarnaast is TPV actief op zoek naar nieuwe deelnemers. Nieuwe partners worden van harte uitgenodigd TPV te komen versterken.

Met alle inspanningen van TPV is bereikt dat de pootgoedteelt nu wel op de kaart staat en er meer politieke aandacht is. Vast staat dat meer financiering van deelnemers en sponsors moet komen. Het bestuur is daar actief mee bezig en krijgt ondersteuning van Hille Hoogland.

Toelichting kwaliteitsbeeld TPV participeert in Agroagenda Noord Nederland.  Een samenwerking tussen drie noordelijke provinciale partijen. Vorig jaar is een 0 situatie vastgesteld. Nu werkt de agroagenda aan een toekomstbeeld: ‘Het kwaliteitsbeeld’. De uitvoering van dit beeld vindt plaats in de drie deelagenda’s en door een gebiedsgerichte aanpak. Het is dus zaak dat deelnemers het kwaliteitsbeeld ondersteunen. Nu nog een heel abstract beeld. Wij vinden de onderwerpen Ruimte en Schone lucht, water en vruchtbare bodem onze primaire taak in het licht van het produceren van een gezonde vitale pootaardappel. We stellen voor ‘Rijk Landschap’ te formuleren als ‘Voedsel producerend landschap’ en net als ‘De verbinding met de samenleving’ vorm te geven binnen een gebiedsgerichte aanpak. Daar willen we actief in participeren.

Nieuwe deelnemer TPV

Welkom voor GroeNoord. Menko Boersma stelde zich voor en presenteerde GroeNoord.

Naar aanleiding van het beleid van John Deere om alleen via grote machinedealers te leveren Is GroeNoord geworden tot één van de grotere mechanisatiebedrijven. GroeNoord telt na diverse overnames in korte tijd nu in Noord Nederland 14 vestigingen met 205 medewerkers en een omzet van 75 miljoen euro. Er is een trend van bezit van machines naar huur van machines in de landbouw. GroeNoord speelt daar op in en toont iedere klant de kosten van bezit vergeleken met huur. GroeNoord stelt vast dat de tegenwoordig gemeten data onvoldoende worden gebruikt door ondernemers in de landbouw.

GroeNoord verwacht met TPV meer toegevoegde waarde in de keten te kunnen brengen door kennisdeling, participatie in het netwerk en daarmee de kansen van precisielandbouw te stimuleren.

Op de vraag wat wordt bedoeld met sociale innovatie antwoord Boersma dat input van buiten de landbouw een verrijking kan zijn voor de sector. Ook ontwikkeling van managementkennis en omgang met, en opleiding van personeel horen hier  bij.

Een discussie over opleiden leidt tot interessante opties voor opleiden in een bedrijf, een interne opleider verhuren aan een school en een docent tijdelijk inhuren door een bedrijf. Sponsors en deelnemers van TPV kunnen samen toegevoegde waarde creëren ten aanzien van opleiding.

CAB analyse van de arbeidsmarkt rond pootaardappelteelt.

Gepresenteerd door: Jan Dirk Gardenier

De arbeidsmarkt rond pootaardappelteelt is klein met 1.400 directe arbeidsplaatsen en 4.200 indirecte arbeidsplaatsen. Plantenteelt heeft bij regionale MBO’s een aandeel van slechts 5 %. De HAS opleidingen leveren jaarlijks in Leeuwarden circa 20 en in Dronten circa 60 studenten plantenteelt af en daarnaast nog ca 200 studenten Agribusiness. Degenen die zich willen specialiseren in akkerbouw hebben een sterke voorkeur voor Dronten.

Informeel leren speelt in de pootaardappelteelt een zeer grote rol. Jonge boeren leren thuis planten telen, volgen een HAS of andere algemene HBO+ opleiding en leren vervolgens voortdurend van elkaar middels studieclubs of anders.

Voor personeel op de akkerbouwbedrijven en de verwante bedrijven in de sector is er een sterke voorkeur voor medewerkers die opgegroeid zij op een boerenbedrijf.

De rapportage wordt binnenkort vastgesteld en toegestuurd aan de deelnemers.

Tineke de Vries meldt dat er begin volgend jaar een debat over arbeidsmarktanalyse wordt georganiseerd samen met Van Hall.

Sluiting deelnemersbijeenkomst

Bijeenkomst wordt voorgezet met een kennisbijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in pootaardappels.