Gedragscode BO akkerbouw

Gedragscode BO akkerbouw

De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft spelregels opgesteld voor het uitwisselen van data. De Gedragscode Datagebruik Akkerbouw biedt telers bescherming en moet het delen van data vanzelfsprekender maken. Doel is om data-intensieve akkerbouw versneld dichterbij te brengen.

Veel telers zijn terughoudend met het delen van data, omdat ze willen voorkomen dat hun data een eigen leven gaan leiden. Daarom is er gewerkt aan een code. De code is een vorm van zelfregulering, opgesteld door en voor de sector (telers, handel en verwerking) en geldt voor ieder bedrijf en iedere instantie die zaken doet met bedrijven in de akkerbouw. Uitgangspunt is dat degene die zijn data deelt, weet wat er met zijn gegevens gebeurt. De gebruiker van de data moet aan spelregels voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging van de data. Wie op deze spelregels van de code kan vertrouwen, deelt gemakkelijker zijn data, is het idee. BO Akkerbouw draagt zorg voor de inhoud van de code en de naleving ervan. Zo zullen de namen van de bedrijven en instellingen die de gedragscode toepassen steeds te vinden zijn op de website van BO Akkerbouw.

De gedragscode samengevat

De gedragscode kan worden samengevat in de volgende punten:

  • de rechten op de data van het teeltbedrijf zijn in handen van de teler: hij is “eigenaar”
  • omdat de kwaliteit van de data de waarde ervan bepaalt, staat de teler in voor de juistheid en de volledigheid van de data
  • de afnemer van de data moet vooraf het gebruiksdoel van de data melden aan de teler. Deze beslist of zijn data mogen worden gedeeld voor dit doel.
  • de afnemer mag de data alleen gebruiken voor het overeengekomen gebruiksdoel
  • de afnemer van de data gaat zorgvuldig om met de data. Dit betekent dat de afnemer de data zo goed mogelijk beveiligt tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang en dat hij regelmatig back-ups maakt om dataverlies te voorkomen.

De volledige tekst van de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw treft u hier aan. Achtergrond informatie treft u hier aan. Hierin wordt nut en noodzaak van de gedragscode toegelicht.

(bron: www.bo-akkerbouw.nl)