HLB onderzoekt weerbare bodem

HLB onderzoekt weerbare bodem

Afgelopen jaar is het POP3 project “Grondig onderzoek voor een weerbare bodem” van start gegaan met het nemen van de eerste bodemmonsters op het akkerbouwbedrijf van Mts. Hoogterp in St. Jacobiparochie. In dit project werken HLB BV en Bioclear earth aan het ontwikkelen van nieuwe en betaalbare meetmethoden die inzicht geven in de gezondheid van de bodem. Hiertoe worden landbouwpercelen met een verschil in de gevoeligheid voor bodemziektes met elkaar vergeleken op het gebied van biologische en chemisch fysische parameters.

Anders kijken naar de bodem
In het huidige landbouwsysteem wordt een geïntegreerde teeltaanpak met alternatieven voor chemische gewasbescherming steeds belangrijker voor een duurzame en economisch rendabele teelt. Aandacht voor een goede bodemkwaliteit met een goede ziekteweerbaarheid speelt hierin een grote rol. Het is alleen lastig om vast te stellen wat de kwaliteit van de bodem precies bepaalt en hoe de bodemkwaliteit kan worden verbeterd.
Traditioneel wordt voor landbouwgrond vooral gekeken naar de chemische en fysische eigenschappen en de aanwezigheid van bodemziektes. Naast een klein aandeel ziekteverwekkers bevat de bodem ook het zogenaamde ‘goede bodemleven’ wat bestaat uit grote hoeveelheden schimmels, bacteriën, aaltjes, wormen en andere organismen. Dit bodemleven speelt een essentiële rol in de weerbaarheid tegen ziektes en het vrijmaken van voedingstoffen voor plantengroei. Dit project zal meer inzicht geven in het bodemleven, samen met fysische en chemische eigenschappen, in relatie tot bodemkwaliteit.

Nieuwe methodes om de bodemkwaliteit te meten
Om de biologische kwaliteit van de bodem te diagnosticeren hebben we nieuwe, slimme meetmethodes nodig. Daarvoor is het eerst nodig om data te verzamelen en in kaart te brengen welke schimmels, bacteriën en aaltjes horen bij een gezonde bodem. Wanneer we weten hoe een gezonde bodem eruitziet, kunnen we uitzoeken welke maatregelen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de bodemconditie.
Voor het verzamelen van bruikbare data zullen de komende jaren zowel percelen die gevoelig zijn voor het uitbreken van bodemziektes als percelen die bekend staan als weerbaar tegen bodemziektes worden bemonsterd. Op deze percelen wordt dan niet alleen gekeken naar het voorkomen van de betreffende ziekte, bijvoorbeeld aardappelcystenaaltjes, maar ook naar de aanwezigheid van overige aaltjes en micro-organismen.
Aan de hand van deze data zullen HLB en Bioclear earth werken aan betaalbare indicatortesten voor de ziektegevoeligheid van de bodem.
Daarnaast wordt de invloed van verschillende teeltmaatregelen, bijvoorbeeld het telen van groenbemesters of inundatie, op de bodemeigenschappen onderzocht. Bijvoorbeeld: wat doet inundatie van een praktijkperceel met het goede bodemleven en hoe snel herstelt dit zich?

Delen van kennis: een weerbare bodem is een toekomstbestendige bodem
De kennis die wij opdoen binnen dit project wordt de komende jaren gedeeld in bijeenkomsten met deelnemende telers en kennisbijeenkomsten in samenwerking met The Potato Valley. We hopen met de resultaten van dit project de agrarische sector praktisch toepasbare kennis te kunnen bieden en zo bij te dragen aan een weerbare en toekomstbestendige bodem.