Kennisbijeenkomst The Potato Valley 29 november 2019 bij SPNA te Munnekezijl

Tineke de Vries opende de bijeenkomst en presenteerde het nieuwe plan van aanpak 2020-2024. Voor een ieder ligt het gedrukte boekje met Plan van aanpak 2020-2024 klaar.  Er zijn ca. 50 aanwezigen.

Projectenronde , Stand van zaken

Jan Henk Venema, RUG , Bewortelingsonderzoek

Het onderzoek richt zich op beworteling van verschillende aardappelrassen onder verschillende omstandigheden. Het is een POP 3 project met financiering door EU en provincie.  Het doel is een klimaatbestendige en robuuste aardappel te ontwikkelen. De aardappelplant heeft relatief weinig wortels en is daardoor kwetsbaarder dan andere planten.

Uit proeven op Texel bleek dat tussen wel of geen zout in de bewatering het opbrengstverschil tussen de rassen varieert van -41 tot +10 %.  Ook wat betreft droogtegevoeligheid zijn er verschillen tussen de rassen. Hetzelfde geldt voor overstroming korter dan 24 uur.

Anja Kombrink, HLB, Grondig onderzoek voor weerbare bodem

Dit is een driejarig POP 3  onderzoek in Noord Nederland.  Eén van de doelen is indicatoren ontwikkelen om bodemziekten te voorkomen. De bodem zit vol met schimmels en bacteriën die een rol hebben in levering van voedingsstoffen, bescherming tegen ziekteverwekkers en structuur van de bodem. Tegelijk kunnen de bacteriën en schimmels ziekteverwekkers zijn. Hetzelfde geldt voor nematoden. De meeste nematoden zijn nuttig en parasitaire aaltjes zijn de uitzondering. De komende drie jaar wordt onderzoek gedaan naar bodem verbeterende maatregelen, o.a. compost versus mest, groenbemester en grondbewerkingen.

Jacob van Dogterom, Delphy, Schone teelt o.b.v. druppelirrigatie

POP 3 project met 6 akkerbouwers , lopend van 1 sept 2018 tot 31 dec 2021. Doel van het project is het ontwikkelen van een geïntegreerd systeem voor toediening van mineralen (groene) GBM en biostimulanten op basis van druppel irrigatie en waarschuwingssystemen. Werken met druppelirrigatie levert meer kg. opbrengst en meer knollen per plant.

Jacob van Dogterom, Delphy, Schone teelt o.b.v. druppelirrigatie

Delphy gaat het voorstel van TPV afbakenen. Uitgangspunten zijn: Ontwikkelen en testen van realistische voorbeelden, Samenwerking tussen sectoren en ketenpartijen, Focus op pootgoedteelt Noord Nederland en op uitdagingen op korte termijn. Er wordt verbinding gezocht met soortgelijke initiatieven.

De aanpak is Bottum Up. Er wordt de ondernemers naar ideeën gevraagd. Er wordt gekeken naar technische, economische en wettelijke belemmeringen. Testen gebeurd in de praktijk.

Mogelijke onderwerpen: bodemvruchtbaarheid en – kwaliteit, kunstmest versus organische mest, samenwerking met veehouderij, reststromen, N-efficiency.

Jacob van Dogterom, Delphy, Natuurinclusieve landbouw

Dit is een project van Delphy, WUR en RUG. Er doen zeven akkerbouwers aan mee. Het wordt vooral een praktisch project.

Het project begint met inventariseren van s .v.z. op de zeven bedrijven, optimaliseren van bestaande maatregelen, introductie van nieuwe maatregelen, monitoren van biodiversiteit en tegelijk communiceren/ kennis verspreiden.

In het project denk men aan de volgende zaken; niet kerend grond bewerken, Mycorrhiza’s, landschapsbeheer, ruimer bouwplan, strokenteelt, minder of geen GBM, mengsel van gewassen en groenbemester.

Fedde Sijbrandij, WUR,  PL / precisielandbouw

Dit is een project samen met TPV. Er Zijn bodemscans gemaakt om aan de hand daarvan plaats specifiek te kunnen reageren. Door op variabele afstanden te poten kan een meer uniforme oogst worden verkregen.

Er wordt in dit onderzoek ook gewerkt met variabele doses bodemherbiciden op basic van de bodemkaart. De terminals voor dataverwerking kunnen nog niet alle taakkaarten goed verwerken. In 2020 worden de verschillende bodemscans vergeleken.

Frank van der Werff, HZPC, Flight to vitality

Flight to Vitality is een meerjarig project van HZPC met Averis en de partners BO akkerbouw, Provinsje Fryslan, Europees Landbouwfonds, TU Delft en Universiteit Utrecht.  Aanleiding voor het project zijn problemen bij opkomst van pootgoed in de consumptieteelt. Het doel is de kiemkracht van pootgoed betrouwbaar te kunnen bepalen vóór aflevering. Van der Werff geeft vandaag een update van het onderzoek.

In 2018 is de correlatie onderzocht tussen enerzijds de beste en de slechtste partijen en anderzijds het microbioom in de knollen. Gebleken is dat typen bacteriën per onderdeel van de knol verschillen. Mogelijk heeft dit verband met de kiemkracht.

Rob Roggema, Hanze Hogeschool, lector duurzame transitie

Rob Roggema toonde ons voorbeelden van globale klimaatverandering: hoger water en meer orkanen. Hij legt uit dat tegen alles in het oude proberen te behouden niet altijd loont. We kunnen ook vooruit kijken naar oplossingen die toekomstbestendig zijn. Oplossingen die soms het voorstellingsvermogen te boven gaan!  “Investeren in Great Barrier Reef heeft geen zin meer, denk aan het creëren van een nieuw rif voor de kust van Sydney”.

Er zal bijvoorbeeld een plan moeten worden gemaakt om de Eemsdelta in de toekomst droog te houden. Bij 120 cm zeespiegelstijging staat het gebied van Delfzijl tot de stad Groningen onder water als er  geen maatregelen worden genomen.

Verzilting is een bedreiging voor de akkerbouw op de Noordelijke klei. Stel dat je met 100 meter diepe zilte bassins, 40 km landinwaarts langs de huidige kanalen, het zilte water onder de kleigronden door kunt trekken en dat water afvoeren via die kanalen. Dan ontstaat er een zoetwaterbel onder de kleigronden waarop je aardappelen kunt telen. Wellicht kun je op de grens van zoet en zout energie en zout winnen. Zou dit een denkrichting kunnen zijn?

Boodschap is : Denk zo ver mogelijk vooruit bij het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering want zaken gebeuren altijd eerder dan je denkt.