Verlenging voor project kringlopen Noordelijke kleischil

Verlenging voor project kringlopen Noordelijke kleischil


Het project Pilot Kringlopen Noordelijke Kleischil gaat het tweede projectjaar in. Dit zou aanvankelijk ook het laatste jaar zijn, maar LNV heeft besloten de looptijd voor deze regeling met één jaar te verlengen. Door alle onduidelijkheden die het nieuwe GLB de afgelopen maanden heeft gebracht, is het voor dit project ook een welkome verlenging.

Medio februari gaat het projectteam met de deelnemende partijen om tafel om weer een stevige impuls te geven aan het project. Ze gaan zich focussen op enkele kernonderwerpen:

  • Welke samenwerkingsvormen tussen akkerbouwers en veehouders zijn er nu eigenlijk en welke impact heeft dit op het gebied van:
  1. Het nieuwe GLB
  2. Fiscaal/administratief
  3. Mineralen uitwisseling
  4. Mechanisatie
  5. Certificering
  6. Etc.
  • Hoe zijn afgelopen seizoen de veldmaatregelen (o.a. de verbouw van eiwitgewassen, verlengde weidegang, verspreiden van ruige stalmest) verlopen, wat zijn de plannen hierin voor 2023 en wat zijn daarvan de verwachtingen?
  • Wat kan er gedaan worden aan het onderwerp Biodiversiteit? Het plan is om inventariserende tellingen te gaan doen op (delen van) percelen van de deelnemers
  • Welke bijeenkomsten, veldexcursies en publicaties kunnen georganiseerd worden in de komende 1,5 jaar om bekendheid en draagvlak te creëren voor Kringlooplandbouw?

Daarnaast wordt de eerstvolgende projectbijeenkomst aandacht besteed aan de BLN-indicatoren (Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland); inmiddels zijn bij alle deelnemers grondmonsters gestoken, waarvan de resultaten worden besproken.
Ook zal voor de zomer een gebied/sectorplan voor dit project worden opgeleverd. Daarin zal bijvoorbeeld ook aandacht worden besteed aan de regionale reststromen.

Geïnteresseerd in dit project, of wilt u een bijdrage leveren? Neem contact op met de projectleider Jan Kiers van Delphy ( of 06-22993999)