Hier staat The Potato Valley voor

Hier staat The Potato Valley voor
Hier staat The Potato Valley voor

Het genereren, ontwikkelen en delen van hoogwaardige kennis met betrekking tot het totale pootaardappel-akkerbouwsysteem. Dit om belangrijke innovaties te bevorderen voor het realiseren van een duurzaam en robuust product voor de binnenlandse en buitenlandse exportmarkt. Hierbij werken ondernemers, onderzoek en onderwijs én overheid intensief met elkaar samen.

Wat kan je van The Potato Valley verwachten en wat zijn de uitdagingen?

Wat kan je van TPV verwachten?

  • Profilering Nederland pootaardappelland
  • Verbetering aansluiting onderwijs
  • Telers stimuleren tot innoveren en kennisdelen
  • Onderzoek stimuleren

Profilering (Noord) Nederland pootaardappelland: De sociaal economische belangen van de akkerbouw in de Waddenregio zijn groot. De regio neemt 23% van de mondiale productie voor haar rekening. Dat is een absolute toppositie die we willen behouden en versterken.

Verbeteren aansluiting onderwijs door het ontwikkelen van een gezamenlijke onderwijsvisie met werkplan; het opzetten van een stagepool; inzet van studenten middels stage- en afstudeeropdrachten bij de onderzoekslijnen en het organiseren van voorlichtingscampagnes voor middelbare scholieren ter versterking van het imago van de groene opleidingen.

Telers stimuleren tot innoveren en kennis delen door het organiseren van bijeenkomsten voor voorlichting, kennis- informatie en knowhow ontwikkeling en uitwisseling en het ophalen van de vraag naar onderzoek, onderwijs en innovaties in samenwerking met de pootaardappelacademie als telersplatform

Onderzoek stimuleren voor het verbeteren van de bodem; kweken van een robuust en efficiënt pootaardappelras en optimale inzet van precisielandbouw.

Voor welke uitdagingen staan we?

De teelt van pootaardappelen in de Waddenregio staat onder druk door een aantal uitdagingen in combinatie met een toenemende behoefte aan duurzaamheid. Dit leidt tot conflicten in het huidige teeltsysteem, zodat continuïteit op de huidige schaal niet vanzelfsprekend is. De grootste uitdagingen zijn het integraal oplossen van:

  • Verbeteren bodem en water als productiefactor
  • Verhogen en meten van de vitaliteit van de aardappel
  • Optimalisering van het teeltsysteem
  • Optimalisatie van aansluiting onderwijs in de keten
  • Telers betrekken bij onderzoek en onderwijs

Verbeteren bodem en water als productiefactor

Bodem en water één van de belangrijkste productiefactoren voor de agrarische ondernemer. Bodem en water staan centraal in de problemen en uitdagingen waar de sector mee kampt. Of het nu gaat om ongewenste uitspoeling van middelen, problemen met bodemverdichting resulterend in een slechtere zuurstof- en waterhuishouding of verzilting. Structurele bodem- en waterverbetering is daarmee een centraal thema voor The Potato Valley.

Verhogen en meten van de vitaliteit van de aardappel

Een vitale pootaardappel is beter bestand tegen ziekten en abiotische stressfactoren en heeft daardoor minder (chemische) middelen nodig. Je kan hierbij denken aan een betere beworteling of kiemkracht van de knol.

Optimalisering van het teeltsysteem

Een teeltsysteem dat optimaal is afgestemd op de behoefte van de pootaardappel en de bodem als productiefactor. The Potato Valley streeft naar een meer duurzame teelt van de pootaardappel en een hogere kwaliteit van het product, door precisielandbouw. Telers beschikken bijvoorbeeld over teelt- en managementgerichte informatie via een dashboard

Optimalisatie van aansluiting onderwijs in de keten

Akkerbouwbedrijven worden groter, teelten kennisintensiever en er wordt steeds meer geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Ook het betrokken bedrijfsleven veranderd in hoog tempo. Onderzoek wordt steeds complexer en gebruikte technologie geavanceerder. Uitdaging voor de sector is opleiding inhoudelijk optimaal af te stemmen op de kennisvraag bij werkgevers.

Telers betrekken bij onderzoek en onderwijs

Het realisering van een goede samenwerking en afstemming tussen telers, onderwijs en onderzoek door een betere uitwisseling van kennis en ervaring.

In veel onderzoeken worden maar een beperkt aantal factoren in samenhang onderzocht. Resultaten kunnen daardoor onvoldoende vertaald worden naar de juist zo nodige integrale teeltmaatregelen voor de teler. The Potato Valley wil een optimale samenhang bewerkstellingen.

Kracht door verbinding!

Meer informatie over de uitdagingen waar we voor staan vindt u in het Plan van aanpak 'The Potato Valley 2016-2020'.

Zie voor meer informatie het plan van aanpak.