Hier staat The Potato Valley voor

Hier staat The Potato Valley voor
Hier staat The Potato Valley voor

Het genereren, ontwikkelen en delen van hoogwaardige kennis met betrekking tot het totale pootaardappel-akkerbouwsysteem. Dit om belangrijke innovaties te bevorderen voor het ontwikkelen en realiseren van een economisch vitale kringlooplandbouw in de noordelijke kleischil. Hierbij werken ondernemers, onderzoek en onderwijs én overheid intensief met elkaar samen.

Wat kan je van The Potato Valley verwachten en wat zijn de uitdagingen?

Wat kan je van TPV verwachten?

 • Ontwikkelen kringlooplandbouw voor de pootaardappel
 • Initiëren en aanjagen kennisontwikkeling en deling
 • Profilering Nederland pootaardappelland
 • Verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
 • Versterken van de pootaardappelacademie als telerplatform

Ontwikkelen van kringlooplandbouw door na te gaan hoe we kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen op een laag mogelijk schaalniveau kunnen sluiten. Door onderzoek, ook in de praktijk en door samenwerking in de ontwikkeling van een gezonde plant en groene alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen en bemesting. Door inzet van de biodiversiteitsmonitor en van precisielandbouw.

Aanjagen en initieren van kennisontwikkeling en deling door het opzetten van themateams met stakeholders en het ophalen van de vraag naar onderzoek, onderwijs en innovaties bij de telers door de pootaardappelacademie als telerplatform.

Profilering (Noord) Nederland pootaardappelland: De sociaal economische belangen van de akkerbouw in de Waddenregio zijn groot. De regio neemt 8 % van de mondiale en 23 % van de gecertificeerde pootaardappelproductie voor haar rekening. Dat is een absolute toppositie die we willen behouden en versterken.

Verbeteren aansluiting onderwijs door het ontwikkelen van een gezamenlijke stip op de horizon door onderzoek naar benodigde kennis voor werk in de pootgoedsector, het onderwijs te betrekken bij de themagroepen en stimulering van participatie van studenten in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. 

Versterken van de Pootaardappelacademie als telerplatform door implementatie van het onderzoek wat hiernaar is gedaan en door het ophalen van de vraag naar onderzoek, onderwijs en innovaties bij de te telers.

Voor welke uitdagingen staan we?

De teelt van pootaardappelen in de Waddenregio staat onder druk door een aantal uitdagingen in combinatie met een toenemende behoefte aan duurzaamheid. Dit leidt tot conflicten in het huidige teeltsysteem, zodat continuïteit op de huidige schaal niet vanzelfsprekend is. De grootste uitdagingen zijn het integraal oplossen van:

 • Op naar een circulaire bedrijfsvoering en naar natuur inclusiviteit
 • Inzicht in verdienmodellen
 • Een goed bouwplan en een vitale aardappel in een gezonde omgeving
 • Het gebruik van de juiste instrumenten en techniek
 • Optimalisatie van aansluiting onderwijs in de keten en tegengaan van arbeidskrapte
 • Samenwerking in de keten
 • Imago sector

Op naar een circulaire bedrijfsvoering en naar natuur inclusiviteit

We staan voor een proces van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het gebruik van grondstoffen. Hoe werken we, specifiek voor het pootaardappel-akkerbouwsysteem in Noord Nederland, verder toe naar kringlooplandbouw.

Inzicht in verdienmodellen

Wat betekenen kringlooplandbouw en natuurinclusieve teelt voor verdienmodellen in de sector? Er is meer inzicht nodig om de bedrijfsvoering aan te kunnen passen.

Een goed bouwplan, vitale aardappel en een gezonde omgeving

Hoe verminderen we het gebruik van middelen en hoe en welke alternatieven kunnen we ontwikkelen en inzetten? Welke stappen zetten we in het kader van verzilting en waar werken we naar toe?

Het gebruik van de juiste instrumenten en techniek

Het verder ontwikkelen van precisielandbouw en mechanisatie o.a. door de inzet van en het delen van data.

Optimalisatie van aansluiting onderwijs in de keten en tegengaan van arbeidskrapte

Hoe gaan we om met krapte op de arbeidsmarkt en hoe wordt het onderwijs zo ingericht dat het afgestemd is op de vraag uit de sector

Samenwerking in de keten

De samenwerking is in de eerste periode opgezet maar moet verder worden uitgebouwd. De kracht die verbinding geeft moet optimaal worden ingezet voor het ontwikkelen en delen van kennis.

Imago sector

Het imago van de pootgoedsector kan beter. De sector is relatief onbekend buiten de gebieden waar de aardappel geteeld wordt.

Kracht door verbinding!

Meer informatie over de uitdagingen waar we voor staan vindt u in het Plan van aanpak 'The Potato Valley 2016-2020'.

Zie voor meer informatie het plan van aanpak.