E-pieper

Samenvatting project

Als metafoor voor dit R&D project is de term E-Pieper gekozen. E-pieper moet data-intensieve sturing van teelt en verwerking van en big data analytics in aardappelen mogelijk maken. Verschillende meetprincipes worden gebundeld in compacte sensor-units die in de bodems relevante data vastleggen die groei en kwaliteit van aardappelknollen beïnvloeden. De data dienen draadloos en veilig verstuurd te kunnen worden naar opslag voor monitoring en analyse, om hiermee teelt- en ketenoptimalisatie te doen. E-Pieper staat voor een gerichte toepassing van actuele, locatie-specifieke data in combinatie met andere relevante data (opslagdata, etc.), nieuwe data-analysemethoden en toegesneden agronomische modellen. Ook zal teelt- en ketentransparantie toenemen via nieuwe track & trace mogelijkheden. In fase 1 van het project wordt een programma van eisen vastgesteld, in fase 2 wordt het sensorsysteem ontwikkeld en getest, in fase 3 wordt het systeem inclusief data infrastructuur getest in pilot groepen. Het project heeft doorlooptijd van 4 jaar. Aan eind van fase 1 wordt afgewogen of met bouwen van prototype E-Pieper gestart kan worden dan wel of er meer acadmisch onderzoek nodig is naar meetpricipes en/of IT (go – no beslissing). Het commitment van een aantal consortiumleden moet nog definitief vastgesteld worden in bestuurlijke overleggen eind 2016. Ook wordt nog bekeken of dit project aansluiting kan vinden bij HIP-initiatief van bedrijfsleven en EZ.

Zie hierover meer op de website van WUR.