Kringloopinspiratie voor akkerbouwers en veehouders

Kringloopinspiratie voor akkerbouwers en veehouders
100%
min
162%


Projectteam
Jan Kiers en Harm Brinks (Delphy), Ap van der Bas en Sytze Walt (DLV Advies), 2 akkerbouwers en 3 rundveehouders

Doel van het onderzoek/project
• Het ontwikkelen en testen van regionaal haalbare voorbeelden van kringlooplandbouw waarbij landgebruik wordt geoptimaliseerd in samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij.
• Klimaatadaptatie en -mitigatie in relatie tot duurzaam bodembeheer.
• Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen.
• Creëren van draagvlak voor kringlooplandbouw.
• Ontwikkelen ideeën voor beloning voor landbouwprestaties.
• Natuur-inclusieve landbouw en biodiversiteit.

Wat kan de teler ermee?
De akkerbouw en rundveehouderij staan voor de uitdaging de komende jaren invulling te geven aan het concept kringlooplandbouw. Voor dit concept bestaat geen blauwdruk, maar het geeft richting aan de ontwikkeling van de landbouw in de komende jaren. Met als resultaat een technisch, economisch en ecologisch haalbaar concept voor boeren en tuinders.
Duurzaam beheer van bodem en water, inzet van moderne technologie en aandacht voor biodiversiteit zijn belangrijke pijlers onder het concept. Kringlooplandbouw zal van regio tot regio verschillen, afhankelijk van de regionale situatie. Maar ook van bedrijf tot bedrijf omdat ook tussen bedrijven grote verschillen bestaan. Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij ligt in veel gebieden voor de hand, evenals het gebruik van reststromen voor het beter benutten van mineralen en organische stof.
Dit project is gericht op het ontwikkelen en testen van regionale inspirerende voorbeelden van kringlooplandbouw. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van twee akkerbouwers, drie melkveehouders, Delphy en DLV Advies. Wij doen dit ‘bottom up’, gebaseerd op de ideeën van de deelnemers in het samenwerkingsverband. Praktische haalbaarheid en bedrijfseconomie zijn belangrijke randvoorwaarden voor de deelnemers.

Wie voert het onderzoek uit?
Delphy en DLV Advies

Looptijd
1 november 2021 - 31 december 2022

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van Delphy