Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL)

NPPL

Precisielandbouw is het zo goed mogelijk inspelen op de ruimtelijke en tijdelijke variatie die er is in hun bedrijf en omgeving, met als doel economische en ecologische duurzaamheid te vergroten. Adoptie van innovatieve sensor- en ICT-technieken spelen hierbij een grote rol. 

In het NPPL-project worden belemmeringen bij adoptie van precisielandbouwtoepassingen in kaart gebracht door demonstraties uit te voeren in de praktijk. Op dit moment doen 3 agrarische bedrijven uit Groningen mee. Dit projectvoorstel richt zich op kennisverspreiding van de resultaten hiervan in de regio, zodat resultaten terecht komen bij collega-bedrijven en groenonderwijs, en dat de doorontwikkeling van precisielandbouw gericht plaats vindt.

Concrete resultaten die het programma beoogt te krijgen
Kennisverspreiding en implementatie van precisielandbouw, zowel in de akkerbouw als in de melkveehouderij. Ervoor zorgen dat de precisielandbouw verankerd wordt in de praktijk. 

Vragen en problemen waar boeren tegen aan lopen met de implementatie van precisielandbouw op hun bedrijf vertalen naar praktische onderzoeksvragen die op de proefboerderijen Kollumerwaard, ’t Kompas, Dairy Campus of andere proefbedrijven in de regio van SF4NN onderzocht gaan worden en meer strategische onderzoeksvragen voor aanpak op nationaal niveau. Er wordt aansluiting gezocht bij het Smart Farming Noord Nederland netwerk SF4NN. Daarnaast zal er een link worden gelegd naar Praktijknetwerk Strokenteelten en gekeken worden naar het verhogen van de organische stof in de bodem vanuit precisielandbouwtechniek. 

Het aanbieden van lesstof die in het groenonderwijs gebruikt kan worden. Dit om de toekomstige boeren kennis te laten maken met precisielandbouw, om te zorgen voor een stevige verankering van precisielandbouw in de praktijk.

Betrokken partijen

Projectleider Corné Kempenaar
WUR

Een melkveebedrijf te Kantens, een pootgoedteler te Vierhuizen en een zetmeelaardappelteler te Onstwedde zijn de praktische pioniersbedrijven in het kader van NPPL.

Betrokken zijn:

Alle genoemde organsities, en personen, maken deel uit van het SF4NN (SmartFarmingforNoordNederland) netwerk.