Privacyverklaring

Stichting The Potato Valley, gevestigd aan Morra 2 te Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.thepotatovalley.nl
Postbus 186 9200 AD Drachten 06-5111 2070

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting The Potato Valley verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- Organisatie
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting The Potato Valley verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw vraag en/of reactie via het contactformulier te beantwoorden

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting The Potato Valley neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting The Potato Valley) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting The Potato Valley bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 12 maanden voor alle persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting The Potato Valley verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting The Potato Valley gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. The Potato Valley houdt statistieken bij over het aantal bezoekers van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting The Potato Valley en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Stichting The Potato Valley wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting The Potato Valley neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

The Potato Valley sluit alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.