Drukbezochte najaars-kennisbijeenkomst Potato Valley

Kennisbijeenkomst The Potato Valley 2018

Op de locatie van SPNA in Munnekezijl hield The Potato Valley maandag 26 november jl. een kennisbijeenkomst voor iedereen die in (poot)aardappels geïnteresseerd is.

Algemeen
The Potato Valley richt zich op de samenwerking en kennisoverdracht tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is. Na een korte terugblik op de activiteiten in 2018 werd Mechanisatiebedrijf GroeNoord als nieuwe deelnemer van The Potato Valley welkom geheten. De financiering van The Potato Valley wordt nu grotendeels gedaan door de provincies Friesland en Groningen. De komende jaren dient de financiering echter overgenomen te worden door het bedrijfsleven. Hiervoor zijn deelnemers en sponsoren nodig.

In The Potato Valley wordt gestreefd naar een robuust teeltsysteem met een gezonde teelt, minder GBM en minder residu. Belangrijk is dat de  sector de kans/tijd moet krijgen dit te ontwikkelen.

Bestuur The Potato Valley
Aan de bestuurstermijn van de Wridzer Bakker is een einde gekomen. Hij wordt opgevolgd door Aaltje Rispens, bestuursvoorzitter van SPNA. Een hartelijke woord van dank van de voorzitter aan de heer Bakker voor al zijn werk en de kennis en wijsheid die hij inbracht.

1. Landbouw en precisielandbouw - Tamme van der Wal (Aerovision)
Satelliet data wordt nu onvoldoende gebruikt vanwege onduidelijkheid in de sector over de business case. Het aantal satellieten neemt snel toe en dat leidt tot veel meer en goedkopere geo data en een betrouwbare beschikbaarheid. Sommige satellietsystemen kunnen meerdere malen per dag een gebied scannen. Voor informatie wordt een satelliet gebruikt als het kan en een drone als het moet (bewolkt of specifiek) vanwege het grote verschil in kosten per ha.

De kosten bij de boer stijgen sneller dan de opbrengsten. Door meer data te gebruiken kan de boer 30-35% efficiënter werken stelt Van der Wal.

2. Precisielandbouw 4.0 - Corné Kempenaar (WUR)
Met precisielandbouw in consumptieaardappelen verbeterde de duurzaamheid met 23 %.

LNV financiert een vierjarig project NPPL (Nationale Proeftuin Precisie Landbouw). Daarbij worden momenteel zes telers intensief gevolgd, in 2019 wordt deze groep aangevuld met 10 extra telers. Hoofddoel is verduurzaming. In dit project blijkt het beschikbaar maken van taakkaarten een struikelblok te zijn. Het aanbod van data is versnipperd en uitwisseling van data vaak lastig. Voor het clusteren en uitwisselen van data start in 2019 een project met 55 telers.

3. Fysiologische leeftijd van de aardappel - Paul Struik (WUR)
De fysiologische leeftijd is een belangrijk gegeven voor de aardappelteelt. Bij oud pootgoed stopt de groei eerder en is de opbrengst lager. Jong pootgoed groeit langer door en geeft vooral daardoor een hogere opbrengst. Struik wil met zijn onderzoek komen tot een vitaliteitspaspoort met een fysiologische leeftijd van de partij.

4. Flight to vitality - Frank van der Werff (HZPC)
Zowel de pootgoedteler als de consumptieaardappelteler hebben er belang bij de vitaliteit van een partij pootgoed te kennen. Hiervoor ontwikkelen HZPC en Averis samen een toets. De groeiomstandigheden en de bewaring van pootgoed hebben veel invloed op de vitaliteit. De vitaliteit is grotendeels bepalend voor de kiemkracht.

5. Duurzame klimaatbestendige aardappelrassen door betere beworteling - Jan Henk Venema (RUG)

Uit een panel van 30 rassen is in het eerste projectjaar een set van negen rassen geselecteerd die variatie vertoond in tolerantie tegen droogte, zout en lage-N gift. In de resterende twee jaar van dit project zullen in deze 9 rassen specifieke worteleigenschappen en onderliggende fysiologische processen worden bestudeerd die een mogelijke rol spelen bij de tolerantie tegen deze abiotische stresssfactoren. Het uiteindelijke doel van dit project is om betrouwbare selectiemethoden te ontwikkelen die kwekers ondersteunen bij de ontwikkeling van robuustere aardappelrassen die moeten gaan bijdragen aan een low-input en klimaatbestendige aardappelteelt met sterk verminderde productie- en oogstrisico’s. Contact:

6. Aanpak verzilting - Titian Oterdoom (Programma naar een Rijke Waddenzee) 
Door klimaatverandering treedt verzilting van de Waddenkust op. Besef dat dit proces steeds sneller gaat dan in het verleden voorzien. Meerdere organisaties praten over beleid voor de toekomst van de waddenkust. Programma naar een Rijke Waddenzee verkent samen met stakeholders hoe we tot een succesvolle aanpak van het verziltingsvraagstuk kunnen komen. Dit resultaat wordt komend voorjaar aan de opdrachtgevers (de Waddenprovincies Groningen, Fryslân, Noord-Holland en inliggende waterschappen) gepresenteerd. Bij veel partijen leeft het idee dat de landbouw massaal moet overstappen op zilte teelten. Het is belangrijk een genuanceerd beeld neer te zetten. Als we in staat zijn om zorgvuldig met ons zoet water om te gaan, is er ook voor de gangbare landbouw nog volop perspectief.

7. Koepelproject voor telers - Harm Brinks (Delphy)
Dit project is aangevraagd op initiatief van The Potato Valley en de Pootaardappel Academie. Kennisdeling voor een duurzame pootgoedteelt staat centraal. In dit project wordt gekeken naar bodemstructuur en -verdichting, vitaliteit van pootgoed, bodemweerbaarheid, bodemkwaliteit en bodemschimmels. Een tweede project rondom kistenreiniging is inmiddels goedgekeurd en van start gegaan.

8. CAB analyse van de arbeidsmarkt rond pootaardappelteelt
Hiske Galema, directeur Potato Valley, presenteert een samenvatting van het onderzoek dat The Potato Valley heeft uit laten voeren door onderzoeksbureau CAB.

Deze arbeidsmarkt rond pootaardappelteelt is niet heel groot.

Informeel leren speelt in de pootaardappelteelt een zeer grote rol. Jonge boeren leren thuis planten telen, volgen een HAS of andere algemene HBO+ opleiding en leren vervolgens voortdurend van elkaar door studieclubs of andere kennisoverdracht.

Dit project krijgt in 2019 een vervolg samen met Hogeschool Van Hall Larenstein. The Potato Valley zal meer informatie uit dit onderzoek eind 2018/begin 2019 publiceren.

9. PootAardappelacademie – Hilko Bos
De Pootaardappelacademie en The Potato Valley vullen elkaar aan. De academie wil groeien van 35 naar 70 deelnemende telers.

Academie kan:

  •  Telersvragen neerleggen bij The Potato Valley
  •  Projecten voor studenten verzorgen
  •  Innovaties toetsen en praktijkkennis aandragen.

The Potato Valley kan:

  • Partijen bij elkaar brengen
  • Projecten opzetten
  • Kennis uit onderzoek delen.