Op naar precisielandbouw 4.0

Samenvatting projectvoorstel

De aanleiding voor dit topsector agrifood programma(voorstel) is dat de economische en ecologische duurzaamheid van de landbouw en haar ketens verbeterd kan worden door slim data-gebruik. Landbouwsectoren en ketens staan onder druk om milieu- en natuurdoelstellingen te behalen met behoud van rendement, en slim data-gebruik biedt kennis om te bedrijfsvoering, schaal en landschap te optimaliseren.

In het programma werken landbouwbedrijven, toeleverende en afnemende/verwerkende bedrijven, dienstverleners en controle-instanties, kennisinstellingen, onderwijs en start-ups samen om slim data-gebruik vanuit open teelten te ontwikkelen en te implementeren. Zij willen een (eco-)systeem waarin deelnemers veilig, transparant, foutloos en ‘in control’ onder machtiging digitale data te kunnen delen, om vervolgens deze te kunnen verrijken door slim te combineren/analyseren, toe te passen en te gebruiken bij evaluatie/benchmarking. Zij zien nu nog te veel technische en organisatorische problemen om tot slim data-gebruik in de landbouw te komen, en willen die door brede samenwerking met de benodigde expertises en eindgebruikers aan tafel oplossen. Werken met beschikbare innovatieve concepten als JoinData, Akkerweb en AgroDataCube is vertrekpunt.

In het eerste jaar levert het programma een uitwerking van het gewenste data-gebruik systeem open teelten (Landbouw Data Faciliteit genoemd). Tevens wordt vanaf begin gewerkt aan showcases in gebruikersgroepen. Gekozen wordt voor bouwplan-brede onderwerpen in zowel akkerbouw als melkveehouderij en toepassingen die bijdragen aan betere inzichten over opbrengst, kwaliteit en biodiversiteit van gewassen. Producten zijn o.a. technische oplossingen voor data-gebruik, –visualisatie en connectiviteit, zoals software voor ontsluiting en kwaliteitscontrole van sensordata, koppelingen tussen ICT-componenten voor effectieve data-uitwisseling, machtiging van data-gebruik, datamodellen en format-oplossingen. Op de langere termijn wordt nieuwe kennis, advies en onderzoeksvragen verkregen door analyse van de data die breed onder machtiging beschikbaar komen.

Het project is ‘Op naar precisielandbouw 4.0’ genoemd, omdat het een verdere, gewenste digitaliseringsstap is precisielandbouw (PL). PL 1.0 was de introductie van positiebepaling in open teelten, ondertussen standard practice. PL 2.0 is toepassen van variabel doseertechnieken in operationeel management (zie PPS PL 2.0 en Nat. Proeftuin Precisielandbouw (NPPL)). PL 3.0 is robotisering van operationeel management. De toevoeging 4.0 is de link naar Smart Industry en data-gedreven (ondersteund) management op tactische en strategische vraagstukken. In PL 4.0 werken 22 partners 4 jaar samen vanaf 2019. We hopen dat meer partijen uit de sectoren en vanuit topsector HTSM gaan aansluiten.

Iedereen aan elkaar verbonden

Digitale verbinding tussen de agri-food ketens, het onderwijs, kennisinstellingen en bedrijven die gebruiksvriendelijke innovaties kunnen ontwikkelen is het doel van het project. Verzamelde data kan vervolgens slim ingezet worden voor verbeteringen van de aardappel, de teelt maar ook voor een gezonde bodem. Onderwijs en praktijkboerderijen spelen een belangrijke rol in het project.

Waarom The Potato Valley

Een van de doelen van The Potato Valley is dat data in de toekomst beter ontsloten wordt; bouwplan breed, dus gewas overstijgend op perceelniveau. Soms zelfs real time. Een precisiesysteem waarin een complete akkerbouwrotatie wordt betrokken met pootaardappelen als richtgewas. Hiermee kan beter gestuurd worden op vitaliteit van het gewas en goede teeltmaatregelen. Met als resultaat een duurzaam teeltsysteem.

Contactgegevens

Penvoerder: Eisse Luitjens - N.V. Nom - E luitjens@nom.nl

namens de onderzoekers: Corné Kempenaar - Wageningen Plant Research en als lector verbonden aan Aeres Hogeschool - E corne.kempenaar@wur.nl of c.kempenaar@aeres.nl